Facebook Twitter Youtube Google

Tüzük

Vakfın Adı

 • Madde 1) Özürlüler Vakfı adında bir vakıf kurulmuştur. Resmi senette bu kuruluştan"vakıf" diye söz edilecektir.

 

Vakfın Merkezi

 • Madde 2) Vakfın merkezi, İstanbul ilinde Şişli ilçesi Hürriyet mahallesi Dr.Cemil Bengisu Caddesi No:22 Kat:4 Daire:4 adresindedir. Vakfın adresi yönetim kurulu kararı ile başka bir adrese taşınabilir. Vakıf yönetim kurulu yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 

Vakfın Amacı

 • Madde 3) Özürlü insanların ekonomik, kültürel, sosyal, sağlık ve sportif yönden gelişmesi ile halkın yardımlaşma ve dayanışmaya özendirilmesi ve özürlü insanların bireysel, toplumsal ve kurumlar boyutunda dayanışma ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Vakfın Faaliyetleri

 • Madde 4) Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere;
  • a) İlkokul öncesi, ilk, orta, yüksek ve lisan üstü gibi her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları açmak, kiralamak, satın almak, ortak olmak, işletmek, kurulu olanlarla ortak çalışmalarda bulunmak,
  • b) Bağımsız olarak veya bilgi, para, malzeme yardımında bulunacak kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum, açık oturum ve sergiler düzenlemek, yada başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak,
  • c) Enstitüler, araştırma, geliştirme merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak, her türlü bilimsel ve akademik, çalışmalar yapmak,
  • d) Benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, karşılıklı veya karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma - geliştirme bursları vermek,
  • e) e) Sanat, bilim ve kültür alanlarında yeteneği olan özürlü çocuk ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda eğitim görmeleri için yurt içinde ve dışında olanaklar sağlamak,
  • f) Faaliyet konularında çalışmalar yapan sanatçı, bilim adamı, araştırmacı ve benzeri niteliklere sahip kişileri desteklemek, bu konularda yarışmalar düzenleyip, ödül dağıtmak,
  • g) Konaklama, eğlenme, dinlenme, sosyal, kültürel etkinliklere elverişli, tesisler ile sağlık ve spor tesisleri, huzur evleri, çocuk yuvaları, gençlik köyleri, sığınma evleri, kiralamak, kurmak ve işletmek ve turizme yönelik her türlü faaliyetlerde bulunmak,
  • h)İlgi alanı içine giren konularda yazılmış ve yazılacak eserleri toplamak, arşivlemek, ve kütüphaneler açmak, filmler yapmak.

 

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Hukuksal İşlemler

 • Madde 5) Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında tutar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma, ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya vakıflara ilişkin yasal hükümler uyarınca sahip olduklarını satmaya devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya, ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal yada gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlarına bir bölümüyle yada tümüyle özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet satın alma ve diğer yollarlarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa harcamaya, vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yetkili makamların izni ile yurt dışı vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya ve bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna üst rehin ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya geçerli banka kefaletlerini kabule,vakıf amacını gerçekleştirmek için ödünç almaya,taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, vakıf araçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülecek bu suretle belirlenmiş amaçlar çerçevesinde girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeler yapmaya,amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek sendikalar kurmaya, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklarda bulunmaya ve işbirliği yapmaya Türk Medeni Kanununun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini 903 sayılı yasa ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanmaz.

 

Vakfın Mal Varlığı

 • Madde 6) Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından tahsis edilmiş olan 1.000.000.000 TL dir.

 

Vakfın Organları

 • Madde 7)
  • a) Mütevelli Heyeti
  • b) Yönetim Kurulu
  • c) Denetleme Kurulu
  • d) Vakıf Meclisi

 

a-Mütevelli Heyeti

 • Madde 8) Vakıf Mütevelli Heyeti; Vakıf kurucuları ile Vakıf üyeleri arasından Mütevelli Heyetçe seçilecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder.

  • a)Görev ve Yetkileri
   Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer, gerektiğinde değiştirir.
   Vakıf senedinde değişikliğe ve Vakfın sona ermesine karar verir.
   Vakıfla ilgili yönetmelikleri karara bağlar. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirler.
   Kendi üyeleri arasından beş yıl süre ile bir başkan ve başkan vekili seçer.
   Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirler.
  • b) Toplantı ve Karar Nisabı
   Her yıl Şubat ayı içerisinde Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.Olağan üstü toplantılarını Başkanın, Yönetim Kurulunun, denetleme Kurulunun veya üye sayısının 1/ 3'ünün yazılı talebi üzerine yapar.
   Toplantılarını Başkanın, bulunmuyorsa Vekilinin başkanlığında yapar.
   Toplantı sekreteryasını Yönetim Kurulu yürütür.
   Toplantı davetleri üyelere taahhütlü mektupla yapılır.
   Toplantılarda bir üye ancak bir üyeyi noter onaylı vekaletle temsil edilebilir.
   Toplantı nisabı; üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Birinci toplantıda nisap sağlanamaz ise ikinci toplantıda nisap aranmaz. Toplantı nisabı üye sayısının 1/3'ünden az olamaz.
   Karar nisabı; toplantıya iştirak eden üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Ancak; Mütevelli Heyet yeni üye seçimi, Vakıf senedinde değişiklik ve Vakfın sona ermesinde karar nisabı; üye sayısının 4/5'idir.


Madde 9)

b-Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Vakfı idare ve icra organıdır.

 • a) Oluşumu
  Vakıf Yönetim Kurulu iki yıl süre ile Mütevelli Heyet tarafından kendi arasından veya Vakıf Meclisi üyeleri arasından seçeceği beş asil, üç yedek üyeden teşekkül eder. Üye sayısının çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyelerinden oluşması esastır.
  Kendi arasından bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Muhasip seçerek görev taksimi yapar.
  Boşalan üyenin süresini tamamlamak üzere yedek üyeler sıra ile görev alır.
 • b) Görev, yetki ve sorumlulukları
  Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararları alır ve uygular.
  Vakfın her türlü iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütür.
  Vakıfla ilgili iç mevzuat ve yönetmelikleri hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunar.
  Vakfı temsil ve ilzam eder.
  Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa Müdür atar, Vakıf Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturur, gerektiğinde görevlerine son verir.
  Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir gider cetveli ve bilançoları düzenleyerek ilan eder ve ilgili idareye gönderir.
  İlgili mevzuat, Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yürütür.

 

Genel Sekreter

Yönetim kurulu ilk toplantısında vakıf genel sekreterini tayin eder. Vakıf genel sekreteri vakıf idare teşkilatının ve profesyonel kadrosunun amiridir. Yönetim kurulu kararlarının uygulanması yönetim kurulu ve mütevelli heyeti sekreterya hizmetlerinin genel sekreterin görevleri arasındadır. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur. Genel sekreter yönetim kurulu üyelerinin herhangi birisi olursa genel sekreterlik görevinden ücret alabileceği gibi oy hakkı da vardır.


Madde 10)

c-Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Mütevelli Heyet tarafından iki yıllığına kendi üyeleri arasından seçeceği üç asil, iki yedek üyeden teşekkül eder. Denetleme Kurulu Vakfın tüm işlem ve muhasebe belge ve kayıtlarını inceleyerek hazırlayacağı raporu Mütevelli Heyet Başkanına sunar.

Madde 11) D-VAKIF MECLİSİ

Vakıf Meclisi, Vakfın istişare organı olup, sahasında üstün araştırma ve çalışmalarda bulunan kişiler ile Vakfı maddi ve manevi katkıları bulunan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilecek kişilerden teşekkül eder. Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır ve tavsiye mahiyette kararlar alır.

 

Vakıf Gelirlerinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler

 • Madde 12) Vakıf yönetimince yıl içerisinde elde edilecek gelirlerin % 20 'si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri, ihtiyat ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, kalan % 80 'i ise Vakfın eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırmadan oluşan amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.
 • Madde 13) Mütevelli heyet ve vakıf meclisi üyeleri dilerse kendi adlarına bağış ve gelir yaratacak tahsisler yaparak burslar oluşturabilirler yine üyeler kendi adlarını taşıyacak vakıf amaçlarına uygun taşınmaz mallar bağışlayabilirler.
 • Madde 14) Vakfın mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahridir. Ancak vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır. Ancak yönetim kurulu üyelerinin vakıf veya bağlı kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği dışında özel yada kadrolu bir görev almaları halinde kendilerine bu hizmetler karşılığında ücret ödenebilir. Yetki sorumluluk ve ücretler yönetim kurulunca tespit edilir.

 

Hesap Dönemi

 • Madde 15) Vakıf hesap dönemi takvim yılıdır. Madde 16) Vakfa ait defterler yönetim kurulu karar defteri ve gerekli muhasebe defterleridir.

 

Vakıf Senedinde Yapılacak Değişiklikler

 • Madde 17) Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için yönetim kurulunun teklifi ile öncelikle mütevelli heyet 2/3 oy çoğunluğuyla tesvibi gerekir. Mütevelli heyet tasvip ettiği metini kurulda görüşür, 2/3 oy çoğunluğuyla değişikliğe karar verilebilir. Yine vakfın feshi de vakıf senedinde yapılacak değişiklikle aynı prosedüre tabidir.Fesih halinde vakfa ait mal varlığı aynı amaca yönelik başka bir vakfa devredilir.

 

Vakfın Kurucuları

Madde 18)

 • Ahmet AKGÜLAY
 • Ahmet BAĞBEKLEYEN
 • Adnan SAYGILI
 • Gaye AYGÜNOLDU
 • Hüseyin ÖREN
 • Mehmet GÜNGÖR
 • Saniye ÖZAY
 • Seyhan SANDIKYAPAN
Copyright © 2016 Her Hakkı Saklıdır | Mobil Versiyon Mavigen Digital Agency